Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU.

Sestry Marie Kůsová – Madla (vůdkyně SO) a Vladimíra Hůlková – Amálka (vede členskou evidenci) zpracovaly velice pečlivě zápis z XXXI. výroční členské schůze SO včetně příloh – ke stažení je zde vyvěšená verse jako kompilace z podkladů (vyhotovil Kamzík).

Br. J. Frič – Norek komentuje XXXI. výroční členskou schůzi SO: Sešli jsme se v družné náladě, v debatních kroužcích při větší přestávce (s tradičním pohoštěním). I v aule, kde jsme schvalovali nové členy, jsme se dozvěděli co nového je v hospodaření SO. Byla i přednáška o výpravě skautů do polárních oblastí do Země Františka I na plachetnici. A kdo se ještě cítil čiperný, mohl s partou „Toulek Prahou“ vyrazit  na tajuplný Vyšehrad a neodradila nás ani menší přeháňka, která se přehnala nad Prahou. 

N o v á   z p r á v a  od Michala Dufka, syna naší zemřelé sestry Věry Janovské (nekrolog z r. 2021 viz zde): dne 31. 10. 2022 v 15:00 budu ukládat popel ke stromu na ďáblickém hřbitově – pokud budete chtít přijít, budu rád (sraz je u hlavního vchodu). 

Pražská družina se dne 6. září 2022 sešla na Ústředí Junáka v menším počtu než obvykle, avšak v pěkné atmosféře, aby zavzpomínala na prázdninové nasazení a rekapitulovala pomoc na blížícím se Výročním shromáždění Svojsíkova oddílu (na obvyklém místě ve Vinohradské nemocnici v Praze).

Plzeňské skauty i Svojsíkův oddíl navždy opustil br. Jiří Světlík – Medvěd, v 98 letech. Poslední rozloučení se konalo dne 24. srpna 2022 ve 13 hod ve Velké obřadní síni na Ústředním hřbitově města Plzně. Stručný nekrolog dle zveřejněných informací viz zde.

Členové Hanácké družiny SO strávili pěkný den na Olšanských horách (u Horních Studének)  mezi mladými frekventanty Jesenického vůdcovského lesního kurzu. Stalo se  tradicí, že ve dnech kdy vzpomínáme výročí vpádu ruských tanků a kdy v tento den v roce 1968 musela být zakončena JeLŠ, je naše družina pozvána na její tábořiště. Mnozí z nás jsou instruktory této LŠ, a také chceme začínajícím vůdcům oddílů ukázat, že skauting není od-do, ale že je to poslání na celý život, životní filozofie. Fotolist a zprávu zaslal, se stiskem levice, br. J. Frič – Norek.

Největší událostí na OS táboře v Pařezské Lhotě bylo vyznamenání br. Jana Šolce – Kóla z Liberce oldskautským Řádem Zlaté syrinx. Beseda s br. Kólem byla zajímavá, tématem byla současná vyhrocená situace na Ukrajině. Původní článek na webu Kmene dospělých Junáka viz zde.

Dne 12. 8. 2022 se Na Boušíně (skautském prostoru) konalo poslední rozloučení s br. ing. Jindřichem Bradnou, emeritním vůdcem střediska Junáka Náchod, členem SO od roku 1996. Br. Bradna, nar. 14. 7. 1932, zemřel dne 7. 8. 2022 v devadesáti letech (viz nekrolog).

Vzpomínejme: Miloš Seifert a Miloš Maixner hned po prvním desetiletí skautingu v Čechách vydali Kapesní knížku českých junáků, což byl vedle publikací A. B. Svojsíka potřebný počin. Řada nejstarších členů, ale i členek, tuto knížku ještě mají … jako v kraji Přemysla Oráče, odkud je přivěšená kopie.

Dne 28. července 2022 zemřel br. František Vondráček, člen družiny Vysočina Svojsíkova oddílu, v němž byl vyznamenán doživotním členstvím roku 1997. Poslední rozloučení bylo dne 4. srpna v 10.00 hod v chrámu Páně sv.  Mikuláše v Humpolci. Stručný nekrolog viz zde.

Zpravodaj SO v pořadí třetí v roce 2022 – se tradičně věnuje ohlédnutí nazpět v čase jak v osobní rovině (hlavně v nekrolozích a historických vzpomínkách), tak se i zabývá současností (zvláště ve fotolistech, které se staly již regulérním médiem). Některé příspěvky jsou zvláště inspirativní – ukazují, jak intenzivně dokáží OS navzdory věku skautovat.

Skautský institut je zřízen Junákem – českým skautem. Existuje proto, aby pečoval o paměť skautingu, popularizoval ji a zpřístupňoval ji k bádání. Nezůstává ale jen u minulosti a ptá se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváří prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů – jedním z těch nejnovějších je SVITLO, prostor, který se věnuje pomoci Ukrajině.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2022 (26. ročník) Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha. Letošní ročník sbírky probíhala ve středu 11. května 2022. Na pevných prodejních místech bylo možné kytičky nabízet od středy 11. 5. do neděle 15. 5. 2022. Vyhodnocení sbírky bude provedeno k 31. 12. 2022 (výnos v r. 2021 viz: ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (cdpr.cz) Úvod).

Podporu Ukrajině organizuje také Junák a rovněž informuje zde. Skauting na Ukrajině má stejně dlouhou tradici jako u nás, s kořeny v roce 1912. Před druhou světovou válkou, kdy bylo součástí Československa i území zakarpatské Ukrajiny (tzv. Podkarpatská Rus), se činnost skautů z organizace Plast prolínala i s historií československého skautingu. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny bylo skautské hnutí Ukrajiny oficiálně obnoveno až  sněmem dne 27. března 2007), do  WOSM byla národní skautská organizace přijata v červenci 2008. 

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto některé z nich schází. Nyní hledá pro výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary bude SA velmi vděčný a věří, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vyšlo už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická sbírková akce v ČR. Vrcholila prvních 14 dní v lednu i v roce 2021, ale tentokrát tříkráloví koledníci jako vyslanci potřebných neputovali dům od domu. Koledování bylo online – viz: www.trikralovasbirka.cz . Celkový stav 2021, sečtený po diecésích, činí 26 862 423 Kč – nicméně příspěvky lze posílat po celý rok.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení