Historicky první online volby do ústředních orgánů Junáka proběhly od 1. až do 5. října 2020. Z celkového počtu 531 oprávněných delegátek a delegátů se jich elektronických voleb zúčastnilo 433, tedy 82 % (pro platnost voleb byla potřeba alespoň 50% účast). Svůj hlasovací lístek odevzdalo celkem 423 delegátek a delegátů.

Základní statistická čísla Junáka z roku 2019 jsou zde k prohlédnutí; poznámka pod tabulkou vysvětluje, proč není údaj o Svojsíkově oddíle zcela směrodatný.

Na věčnost odešla v 94 letech ses. Dobromila Iva Vaňková, bývalá místonáčelní Slovenského skautingu a členka ÚR Československého Junáka z r. 1968 i po znovuobnovení v r. 1989; její krédo bylo: je z čeho a pro co žít a pracovat. Smuteční oznámení zve na den 1. května 2019 do Brna, kde bude setkání “civilního charakteru”, spojené s výstavkou díla ses. Iva-vy i se vzpomínkou na její rozmanitou činnost.

* Krajský zpravodaj Kmene dospělých Junáka za střední Čechy br. Ladislav Marek navštívil rodný kraj Eduarda Štorcha – Sachema (zakladatele rodinného skautingu); zajímavé informace, které doporučil, spolu s doplněním uveřejňujeme zde.

* Všechny, kdo byli anebo ještě jsou instruktory či zkušebními „komisaři“, bude zajímat, že WOSM přidal další prvek skautské metody vzdělávání – uvádí to delegace Junáka, jež se účastnila světové konference v Ázerbájdžánu 2017.

* Nová podrobná příručka pro adepty na vůdcovskou zkoušku, vydaná Junákem – ke stažení je pod odkazem – i pro OS v rámci Svojsíkova oddílu to může být podnětné čtení.

* V. Valný sněm Junáka, konaný ve dnech 24.-26. 3. 2017, jednal uvážlivě a ke klíčovým záležitostem přijal potřebná usnesení; celkové informace vč. výsledku voleb viz zde. Pohled do sálu při závěru sněmu přibližuje i atmosféru jednání.

Do Skautského institutu pozval br. Aleš Vitinger na „kavárenskou diskusi“ v souvislosti s prvním principem skautingu ( jeho zamyšlení si lze z elektronické verse Skautského světa stáhnout také na stranách: http://casopisy.skaut.cz/svet/740#p26 a http://casopisy.skaut.cz/svet/740#p27 ). Již v roce 2015 zahájil Odbor duchovní výchovy spolu se Skautským institutem ABS projekt „Hledání prvního principu“, který pokračuje dál v roce 2016, např. právě touto „kavárenskou diskusí“.

Mohyla na Ivančeně prochází důkladnou přeměnou – protože se část té původní zřítila, vyhlásil moravskoslezský Junák výběrové řízení, jehož vítězný projekt se realizuje dobrovolnou prací; další brigáda proběhla v sobotu 3. června 2016, ale dost práce zbývá …

*Intercamp 2016 – mezinárodní setkání skautek a skautů proběhlo ve dnech 13. až 16. května 2016 v Josefově u Jaroměře. Vedle českých skautů a skautek se setkání účastnili – v doprovodu svých vedoucích – skautky a skauti ve věku od 11 do 16 let z Německa, Nizozemska, Francie, Británie, USA, Belgie, Švýcarska, Slovenska, Itálie, Rumunska, Polska a Ukrajiny. Zprávu spolu se vzpomínkami na historii těchto skautských setkávání podává ses. L. Bělovská (členka SO). S podporou Skautského institutu a TDC tým pod vedením br. R. Šantory provedl převod 100letého archivu skaut. časopisů do elektronické podoby ke stažení zdarma.

* V rámci svého nahlížení do historického odkazu Junáka resp. skautingu br. Jiří Čejka-Péguy, ŘSV zpracoval pro a proti úloze P. Křivského.

* Čest. náčelní ses. V. Macková, náčelní ses. Měřínská a starosta br. Výprachtický se ve Skaut. institutu účastnili setkání ke 100 letům činnosti skautek.

* Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek se důkladně zamýšlí nad tím, proč naše skautské hnutí jako bájný pták Fénix vždy znovu a znovu vstalo z popela.

* Čestná náčelní Junáka ses. Vlasta Macková všechny, kdo se v těchto dnech scházejí ke 100 letům činnosti skautek, slovem mluveným psaným zdraví.

* Na Vyšehradském hřbitově v Praze skautskou iniciativou úspěčně proběhla oprava hrobu sestry Vlasty Koseové – viz zpráva z ÚJ.

* Ses. čestná náčelní Junáka V. Macková poskytla Skautské vzpomínky na r. 1918 od br. I. Laichtera.

* Br. V. Jech – Kamzík ke 100 letům skautingu stručně sepsal jeho historii jako občanské iniciativy i širší souvislosti.