* Oddílová rada SO uvítala ses. Hanku Kaprálkovou z NKD, zástupkyni v OR SO. Jednání konané dne 3. 3. 2022 vyslechlo zprávy z družin a projednalo organizační záležitosti. Část OR SO se zájmem o pamětihodnosti – „Klub toulek Prahou“ – se po jednání přesunula na Vyšehrad, kde již čekala zástupkyně Spolku Svatobor a otevřela k prohlídce hrobku pod Slavínem.

* Po dohodě s rádcem družiny Vysočina SO br. Jiřím Janíčkem a sestrami v Havlíčkově Brodě, uskutečnilo se setkání v havlíčkobrodském Skautském domě k předání Řádu stříbrného trojlístku sestře Martě Štáflové, zúčastnily se sestra náčelní Véňa Bušková a za Sbor nositelek Dáša Housková. Setkání byli přítomni členové družiny SO Vysočina a bratři a sestry z Havlíčkova Brodu. Po ukončení slavnostního setkání sestra Štáflová pozvala přítomné na prohlídku Štáflovy chalupy z r. 1511, která je národní památkou.

* Br. Jaroslav Černý – Ursus nám posílá zamyšlení o věrozvěstech Cyrilu (Konstantinu) a Metodějovi a Janu Husovi, které si připomínáme ve sváteční dny 5. a 6. července. Mimo jiné zdůrazňuje, že připomínka těchto svědků víry má mít dopad i na nás – historii si připomínáme právě proto, abychom se z ní poučili; historie národa je tvořena historiemi našich životů.

* Od roku 2015 na těchto webových stránkách vyvěšujeme Zpravodaj SO. Je to čtvrtletník, který se vždy „ohlíží“ nazpět za uplynulým čtvrtletím a ve výhledu obvykle připomíná, co se v nastávajícím čtvrtletí má odehrát, kam se vypravit; často také uvádí něco ze skautské historie.

* Milý příteli, sestro a bratře, kovidové sevření pomalu ustupuje, ale obezřetnost považuji za místnou. Jde totiž o vzájemný vztah všech nás. Tento vztah můžeme nazvat přátelstvím, ale i láskou. Čím hlubší je tento vztah, tak se zvětšuje omezování mojí svobody (“když sis mne ochočil, máš za mne odpovědnost” říká liška Malému princi). Vycházení vstříc druhému totiž znamená tlumit svoje práva na úkor povinností. Někdy tomu říkáme služba, služba tomu druhému, dobrovolná služba druhému. Tato “omezení” se netýká jen vztahů k druhým lidem, ale ke všemu stvoření. K přírodě, k živým tvorům. Připomínám to v souvislosti k nastávajícímu svátku mnohdy opomíjenému, a to k svátkům svatodušním, narozeninám křesťanské pospolitosti a službě lásky. Křesťané tím myslí na úkol budování Království božího, naplněného pokojem, milosrdenstvím a odpouštěním. to přeji nám všem v pokračování přemáhání všech “pohrom”, které se společně snažíme přemáhat svojí službou druhým. Pokojné a radostné narozeniny přeje Jarek Černý Ursus.

* Br. Karel Berka píše: “Covid je jen zkouška naší poslušnosti, trpělivosti, zdrženlivosti od zbytečného remcání a ochoty vytrpět dodržováním nařízení něco malého pro druhé, jako vytrpěl v mnohem větší míře a dobrovolně z lásky k nám Vykupitel Ježíš.” Jeho celé přání je zde.

* Na webu a na Facebooku Ekumenické lesní školy jsou tipy na čtení anebo stažení přednášek. ELŠ také e-mailem posílá odběratelům novinek všechny tipy pohromadě. Jako i jiné skautské vzdělávací základny ELŠ vzdoruje covid-19 aktivně. Web ELŠ také gratuloval br. E. Markovi-Hroznýšovi ke 104. narozeninám a br. J. Grygarovi-Dřímalovi k 85. narozeninám; také Skautský institut dává br. Dřímalovi prostor.

* Sestry D. Housková a H. Bouzková posílají pf2021 (kliknutím zde se jako obrázek promítne). Ses. Vlaďka Hůlková – Amálka posílá několik citátů: „Vánoce jsou lékem pro naši duši. Pomáhají nám, abychom mysleli na jiné než na sebe. Bertie Charles Forbes; Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Václav Havel; Kdo chce prožít dobrou budoucnost nesmí nic promarnit ze současnosti. Roger Word Babson; Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Štěstí není něco, co k člověku přijde jen tak. Přichází spolu s našimi činy. Dalajláma.“

* Připojme si ještě slova papeže Františka: … Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, sebevědomí a … přátelé. Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život. Pro člověka je to těžké; nežádá o narození, nemůže žít a nechce zemřít! Nejlepším dárkem, který můžete někomu dát, je váš čas …

* V lednu 2021 uplynulo 80 let od úmrtí Roberta Baden-Powella. Byl důsledným a cílevědomým člověkem nejen ve svém jednání, ale i ve svém spisovatelském díle (během svého života napsal více než 30 knih). K jeho písemnostem patřily i „příležitostné“ texty jako např. jeho Modlitba pro mezinárodní setkání a jiné. Dnes se k nim řadí i jeho myšlenky, uváděné jako citáty např. na internetu: https://citaty.net/autori/robert-baden-powell/?o=new .

* Na Nový rok zemřel náhle ve věku 87 let br. Stanislav Bořík-Stopař Bóřa. Nebyl sice členem SO, avšak patří do „galerie ochránců historie skautingu“ zejména jako autor čtyřsvazkového díla Skauting v Plzni (1993-1994). Uspořádal též 6 výstav k historii skautingu v Plzni.

* Rodina i skautská a výtvarná veřejnost se loučí s br. Jiřím Špinkou – Gandym, který opustil tento svět ve věku 76 let. Během svého uměleckého působení i jako člen Unie výtvarných umělců vytvořil pozoruhodný soubor sochařsky pojatých řezbovaných orlojů, udivujících technickou dokonalostí a uměleckou náročností. Z medailérských děl pak to byly především reliéfní práce na nových zvonech katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Poslední rozloučení bylo stanoveno na 21. 12. 2020 v úzkém rodinném kruhu.

* Ve věku 95 let odešla navždy ses. Zdenka Omelková – Zdena, účastnice všech obnov Junáka a dlouholetá věrná členka oldskautských kruhů; zvláště dne 18. prosince 2020 na ni budou myslet členky i členové Svojsíkova oddílu, toho dne bude rozloučení v rodinném kruhu. Na hřbitově v Uh. Hradišti-Mařaticích se zástupci SO rozloučili se sestrou Zdenou Omelkovou položením kytice se stuhou Svojsíkova oddílu k její rakvi. Pozůstalí sdělili, že Zdena byla, dle svého přání, do rakve uložena ve skautském kroji.

* Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, se v Evropě symbolicky používaly už před příchodem křesťanství. Tradice adventního věnce byla založena až v 19. století v Hamburku – věnec měl zprvu podobu dřevěného kola od vozu s větším počtem svící. Kruhová podoba věnce symbolizuje nepřetržitou cestu slunce a zároveň i věčnost. Viz první adventní zamyšlení zemřelého br. P. Hájka-Balú, ŘSV (nabídla ELŠ). Zesnulý farář od staroměstského Týna Mgr. Jiří Reinsberg-Amundsen k Adventu napsal také zamyšlení. Starokatolický duchovní Petr Jan Vinš se nad Adventem zamýšlí ne zcela obvykle a přece dobře doplňuje letošní úvahy; zakončíme je úvahou vůdce JLŠ br. Stanislava Balíka – Ježka o adventních skautských vzorech.

* Sestra Vladimíra Hůlková – Amálka sděluje: Bratři Bagheera a Derviš letos zachránili akci „Borovička“. Z počátku to vypadalo, že letos po 31 letech adventní svícení u „naší“ borovičky nebude, avšak přesto díky jim se dne 8. 12. 2020 svítilo.

* Ústředí Junáka oznámilo, že byl br. starosta nucen zrušit pravidelný Valný sněm 2020 kvůli koronavirové epidemii a v nezbytné míře zahájit přípravu nového postupu tak, že na přelomu září a října proběhnou distanční volby do ústředních orgánů, na které, jakmile to epidemická situace umožní, naváže mimořádný Valný sněm.

* Sbor nositelek Řádu stříbrného trojlístku připomněl, že dne 5. 5. 2020 uplynulo 100 let od narození ses. Vlasty Mackové, čestné náčelní Junáka.

* Pražští OS jako již tradičně uspořádali Den zamyšleníSezvali zájemce na sobotu 22. 2. do zázemí kostela sv. Ignáce v Praze na Karlově nám.; zajímavé byly také aktivity, jak je uváděl Slovenský skauting. Smysl DZ 2020 dle WAGGGS je stručně popsán také zde.

* V srpnu roku 2019 uplynulo 600 let od úmrtí českého a římského krále Václava IV. – tento vzdělaný král, ač mu kronikáři vyčítali nerozhodnost, žil v době plné rozbrojů – nejvíce s francouzským dvorem a s jeho bratrem Zikmundem (lidem českým nazývaným “liška ryšavá”).

* Bratr Jaroslav Černý – Ursus z Brna posílá svoje biblické zamyšlení ke 100 letům naší republiky.

* Skautský institut připravil pro skautskou úroveň interaktivní výstavu „Pošli to dál“, která si leckde možná vyžádá součinnost i té nejstarší generace – každopádně „ladí“ se stoletým výročím republiky.

* Br. J. Frič – Norek upozorňuje na unikátní vánoční poselství presidenta T. G. Masaryka, jež se stalo vzorem jeho pokračovatelům v úřadě.

* Někteří účastníci výročního jednání Svojsíkova oddílu 2018 položili kytici na paměť úmrtí J. Masaryka; OR SO zveřejňuje zápis a fotografiezprávu vůdkyně SO a jeho družin, zamyšlení a informace Nadace JF k darovacím závětím.

* Vůdkyně SO zve na výroční schůzi, která se bude konat 16. září 2017 – čtěte pozvánku.

* Letos se opět několik členů SO účastnilo oldskautského tábora v Pařezské Lhotě – v srdci Prachovských skal.

* Členka SO ses. Ludmila Bělovská – Lída referuje podrobně, jak proběhlo 5. setkání Středoevropského regionu ISGF v červnu 2017 v Linci a okolí.

* Zhasl plamínek života sestry čestné náčelní Vlasty Mackové, nositelky bronzové medaile WAGGGS, Řádu stříbrného trojlístku a členky Svojsíkova oddílu – odešla v nedožitých devadesáti sedmi letech. Rozloučení se na její přání uskuteční v kruhu rodiny a do rakve bude uložena ve skautském kroji. Nekrolog zde ke stažení, stejně jako rozloučení rádkyně „domovské“ pražské družiny SO. Křižovatka Junáka uvádí také nekrolog.

* Na věčnost odešel br. František Cigánek-ALBI – zde je ke stažení jeho smuteční oznámení. Jeho pohnuté životní osudy viz též Paměť národa.

* Nestor Svojsíkova oddílu Eduard Marek – Hroznýš dne 17. března 2017 v plné duševní i tělesné svěžesti oslavil 100 let svého skautingem prodchnutého života! Viz též přání na Křižovatce Junáka. Okres Praha 2 uspořádal br. Hroznýšovi krásnou oslavu – viz fotografie.

* Tento svět opustil PhDr. Miloslav kardinál Vlk (*17. května 1932 Líšnice u Milevska † 18. března 2017 Praha), český katolický duchovní a teolog, který mezi lety 1991 a 2010 působil jako 35. arcibiskup pražský a primas český, a v letech 1990 až 1991 byl krátce 10. biskupem českobudějovickým. Jeho biskupské heslo znělo „Aby všichni byli jedno“. Ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě po řadu let od skautek a skautů přebíral Betlémské světlo; oceňoval práci s mládeží, kterou koná také skauting.

* Do řad devadesátníků ve Svojsíkově oddíle vstoupil br. J. Zámečník – Taote – přečtěte si / stáhněte si gratulace Hlavního kapitanátu VS i obrázky znázorňující, jak s ním narozeniny vodní skauti oslavili.

* Nejdůležitější informace k letošnímu, již 48. ročníku Zimního přechodu Brd, který proběhne v sobotu 28. 1. 2017.

* Ve věku 93 let zemřel místostarosta Junáka br. Jiří Navrátil – členové Junáka mu symbolicky i skutečně zapálili svíčku, veřejnosti jej připomněla televize a jeho pohnutý osud uvedl tisk … smuteční oznámení obsahuje informace o posledním rozloučení v neděli 22. ledna 2017.

* Br. Zdeněk Zelený – Káďa rád prohlašuje: „Živý skauty vždycky rád uvidim!“, a proto mu na 1. prosince, kdy měl 92. narozeniny, příšli gratulovat (nejen) členové jeho střediska MAJÁK.

* Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek přidává svůj „hlas“ do debaty k prvnímu principu skautingu, která „běží“ od loňského roku.

* Br. Jiří Stránský ŘSV, člen SO, rád dává veřejnosti na vědomí, jak jeho celoživotní „skautství“ jej mnohokrát „udrželo při životě“ – viz též článek k jeho 85. výročí narození a v něm další odkazy.

* Br. Jiří Čejka – Péguy upozorňuje, že rádio Vltava vysílá úvahy z díla, které její autor Ralph Waldo Emerson nazval „Duchovní zákony“.

* V kostele sv. Anežky České v Praze 4 – Spořilově se konalo představení knihy vzpomínek a vyprávění,  jejímž autorem je devětadevadesátník br. Eduard Marek – Hroznýš královský; spolu s ním svoje dílo vystavovali ještě dva devadesátníci …

* Lilie za ostnatým drátem je název výstavní expozice Skautingu ve třetím odboji – ve čtvrtek 23. června 2016 v Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami byla zahájena; zde lze stáhnout původní pozvánku i s podrobnými informacemi.

* Svojsíkovu oddílu navždy odešel br. hospodář – M. Moravec – zde je ke stažení nekrolog ses. vůdkyně se smutečním oznámením v příloze.

* 4. Národní OS Jamboree – zkušenost z dřívějších běhů slibovala opět zdar akce – viz pozvánka ke stažení. Připojena je také zprávu o minulém Národním OS Jamboree – na obrázcích lze poznat členy Svojsíkova oddílu.

* V době, kdy měla oslavit výročí 100 let od svého narození, vzpomínali vodní skauti Junáka na Vlastu Páleníkovou, což uveřejnili také v Kapitánské poště.

* Do 1. května 2016 ve výstavní síni Senátu PČR probíhala výstava o historii trampingu a skautingu – kolekce předmětů ze sbírek Historického muzea; poutač je ke stažení zde.

* Dne 23. 4. 2016 se ve Skautském institutu konala konference k tématu INSPIRUJ SKAUTING s velkou řadou zajímavých osobností, spojená také s možností prohlédnout si prostory SI.

* Zemřel „jáchymovský útěkář“, domácí odpůrce komunistického režimu a exilový skaut Karel Kukal – Cookie – viz jeho nekrolog.

* Na text Maxe Kašparů reagují: br. Zdeněk Navrátil – Fetišek a Jiří Čejka – Péguy svými postřehy, vlastní analýzou i návrhy jak reagovat na dnešní dobu.

* Po internetu došla velice trefná diagnóza naší doby od Maxe Kašparů i jeho velmi inspirativní návrh na terapii tak, že „půjdeme do sebe“…

Ke DNI ZAMYŠLENÍ 2016 poslala čestná náčelní Junáka ses. V. Macková jak svůj pozdrav tak upozornění na podklady WAGGGS a mezinárodní hymnu skautek.

* Zpravodaj pražské družiny br. Bohuslav  Strauch zaznamenal spolu s fotografy ses. D. Houskovou a br. P. Jeschke jak proběhla tříkrálová schůzka 2016.

* Br. Jiří Čejka – Péguy vzpomíná při příležitosti blížícího se 100-letého výročí narození P. Františka D. Mertha na jeho podporu skautského života muklu.

* Br. B. Strauch-Grizzly sepsal svoje dojmy z výroční schůze SO 2015, připojil rozdávaná slova omluveného br. J. Šolce-Kola a uvádí další zajímavosti.

* Na výr. schůzi SO byla ŘST vyznamenána sestra Zdenka Krejčíková z pražského střediska ORTŘÍŽ, členka družiny strážců hrobu A. B. Svojsíka.

* Na výroční členské schůzi Svojsíkova oddílu v roce 2015 připravil br. Jan Šolc-Kol příspěvek, který však nemohl osobně přednést – zde stahujte.

Sborník k úmrtí čestného vůdce SO Jana Písko       * Osud ses. V. Páleníkové – Rakšy, zesnulé zástup. vůdkyně SO, a její nekrolog VS Junáka.

* Zesnulý br. L. Rusek – Šaman sepsal a ilustroval úvahu Skauting a příroda.       * Br. J. Čejka – Péguy napsal nekrolog skaut. historika K. Lešanovského.

* Br. J. Šolc – Kol presentoval r. 2011 úvahu Dědictví minulosti.       * Ses. Dobromila Iva Vaňková – IvaVa podrobně analyzuje duchovní rozměr skautingu.

* Br. Z. Navrátil – Fetišek uvažuje (nejen) nad duchovním rozměrem skautingu.   Br. J. Čejka – Péguy uvažuje nad povinností-odpovědností-kázní.